1 milliard til grønn luftfart i NTP

En jublende leder for NHO Luftfart Erik Lahnstein (flaggvifter) feiret nyheten om 1 milliard kroner til grønn luftfart i tårnet på Oslo lufthavn sammen med samferdselsminister Jon Ivar Nygård, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid. Foto: Samferdselsdepartementet

Fredag 15. mars presenterte samferdselsminister Jon Ivar Nygård nyheten om at regjeringen foreslår å bruke 1 milliard kroner på luftfartens grønne omstilling i Nasjonal transportplan (NTP).

- Ikke i noe annet europeisk land betyr luftfarten mer for bosetning og verdiskaping. Det er fantastisk at regjeringen nå for første gang i norsk historie avsetter penger i NTP, for å få fart på luftfartens grønne omstilling. Nå ser vi fram til å samarbeide med samferdselsdepartementet og styrke innsatsen for en fossilfri luftfart, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Lahnstein.

Luftfarten jobber langs tre hovedspor for å bli fossilfri. Batterier kan spille en rolle for de minste flyene på de korteste strekningene. Hydrogen vil kunne gjøre større fly på litt lengre strekninger utslippsfrie. Men hverken batteri eller hydrogen forventes å gi målbare utslippsreduksjoner før etter 2030, kanskje ikke før etter 2035.

- Et godt trepartssamarbeid kan gi et kinderegg: I tillegg til en grønnere luftfart, utvikler vi hele landet og sikrer norske vilkår i luften, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Dagens fly er sertifisert for å bruke opptil 50 prosent bærekraftig flydrivstoff, såkalt Sustainable Aviation Fuel (SAF). SAF fremstilles fra bioressurser eller fra strøm, vann og CO2, og reduserer klimagassutslippene med mellom 80 og 99 prosent. Per i dag er SAF den eneste teknologien man med sikkerhet vet vil fungere for de lengste flyvningene.

- Norge har den høyeste andelen el-biler i verden. I maritim sektor leder vi an med skip drevet på gass og batterier. Nå er det endelig luftfartens tur, jubler Lahnstein.

Lahnstein understreker og at det er viktig at planene for å gjøre luftfarten fossilfri følges opp med konkrete tiltak.

- Inntektene fra flypassasjeravgiften og CO2-avgiften bør gå til å øke bruken av bærekraftig flydrivstoff (SAF), myndighetene bør bidra med virkemidler for å få investeringer i produksjonsanlegg for SAF i Norge og det bør stilles krav om gradvis høyere andel SAF ved reiser kjøpt av det offentlige, sier Lahnstein.