Personopplysninger

Både NHO og NHO Luftfart er underlagt Lov om personopplysninger. NHO Luftfart har derfor utarbeidet en egen personvernerklæring som har til formål å omfatte alle opplysninger registrert av NHO Luftfart. Behandlingen av felles data for NHO og NHO Luftfart er også beskrevet i en egen erklæring, som finnes på www.nho.no.

31.07.2018


Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke grupper av personer foreningen kan behandle personopplysninger om, herunder hvordan disse personopplysningene oppbevares, deles mv. Personopplysninger som ikke er omfattet av denne informasjonen kan også behandles, men i så fall vil det bli informert om dette på annen måte.

NHO Luftfarts behandling av personopplysninger er basert på foreningens behov. NHO Luftfarts formål er fastsatt som følger i vedtektenes § 2:

"NHO Luftfart har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser i inn- og ut­land som arbeidsgiver- og bransje­organi­sasjon.

1. Formål som arbeidsgiver­organisasjon er:
 • a) Å opprettholde best mulige forhold mellom arbeidstaker og arbeids­giver, og søke å avverge og ordne arbeidstvister.
 • b) Å gi medlemmene veiledning angående lønns­- og arbeidsvilkår.
 • c) Å virke for et best mulig samarbeid mellom arbeidsgiverne i bransjen.

2. Formål som bransjeorganisasjon er:

 • a) Å virke for en rasjonell og bærekraftig utvikling innen bransjen.
 • b) Å fremme bransjens totale interesser over­for myndigheter og organisasjoner.
 • c) Å skape kontakt og fremme samarbeid mellom medlemmene."
1. Grupper av personer NHO Luftfart kan ha personopplysninger om
1.1. Kontaktpersoner i medlemsbedrifter

Opplysninger om kontaktpersoner medlemsbedriftene behandles for å:

 • Informere medlemsbedriftene om foreningens virksomhet
 • Administrere medlemskap i NHO Luftfart, blant annet innkalle til møter i ulike organer
 • Yte tjenester til medlemsbedrifter
 • Forvalte tariffavtaler og tariffavtaletilslutning
 • Dokumentere kontakt mellom medlemsbedriftene og foreningen
 • Utforme synspunkter i politiske saker og arbeidsgiverspørsmål

Med kontaktpersoner i medlemsbedrifter menes ansatte og andre representanter. Behandlingen av opplysninger er basert på foreningens berettigede interesse, som består i å administrere medlemskap og forfølge NHO Luftfarts formål som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. Behandlingen av opplysninger vedrørende lagring av regnskapsmateriale er basert på de rettslige forpliktelsene som fremgår av bokføringsloven og annen lovgivning.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi personopplysninger til NHO Luftfart, men daglig leder må oppgi kontaktopplysninger. Hentes personopplysninger inn fra andre, vil det i hovedsak gjelde navn, kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver og eksempelvis sistnevntes nettside. Det kan hentes inn opplysninger fra offentlige registre, Foretaksregisteret, om hvem som er styremedlemmer og daglig leder i medlemsbedrifter.

Opplysningene skal slettes hvis det blir kjent at kontaktpersonen opphører å være kontaktperson eller foreningen ikke har behov for kontakt med virksomheten. Foreningen vil likevel beholde opplysningene for en lengre periode hvis det kan bli bruk for dem for eksempelvis å dokumentere foreningens virksomhet. Foreningen vil ikke motta eller på annen måte behandle sensitive opplysninger fra noen uten at det er lovlig grunnlag for dette.

Se også punkt 1.10 om saker som blir behandlet av advokater og punkt 1.2 om henvendelser til NHO Luftfart.

1.2. Personer som henvender seg til NHO Luftfart

Personopplysninger om personer som henvender seg til NHO Luftfart behandles for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på foreningens berettigede interesse for å ha kontakt med omverden som bransje-og arbeidsgiverorganisasjon samt dokumentere virksomheten.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til NHO Luftfart. Får ikke foreningen de opplysningene som trengs for å besvare henvendelser, kan ikke henvendelsene besvares og disse kan slettes. Foreningen vil ikke motta eller på annen måte behandle sensitive opplysninger fra noen uten at det er lovlig grunnlag for dette.

Personopplysninger kan lagres så lenge det er nødvendig for formålene nevnt ovenfor. Kommunikasjon med et innhold som kan føre til behov for senere oppfølgning, klager eller innsigelser, kan foreningen lagre i inntil ti år.

1.3. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører

Personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører behandles for å:

 • administrere forholdet til kunder eller leverandører
 • forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester
 • evaluere kjøp og salg av varer og tjenester

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse for å dekke behovet for innkjøp, salg og markedsføring. Opplysninger behandles og lagres også ved rettslig forpliktelse til dette etter eksempelvis bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Opplysninger lagres så lenge foreningen mener det kan bli bruk for dem for eksempelvis å kunne dokumentere forhold rundt kjøp og salg.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at foreningen får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører. Det er også nødvendig å dokumentere disse. Avgis ikke nødvendige opplysninger, vil ikke avtale bli inngått.

For øvrig er det frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å avgi personopplysninger. Hentes personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver – eksempelvis ved bruk av arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller hentes referanser fra andre for å vurdere egnethet av kunder og leverandører.

Opplysningene kan lagres inntil bedriften opphører å være kunde eller leverandør eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson. Dog vil unntakene nevnt ovenfor være gjeldende.

1.4. Medlemmer i fagforeninger

Personopplysninger om personers medlemskap i fagforeninger behandles for å:

 • administrere krav om tariffbinding hvis tariffavtalen bestemmer at de skal gjøres gjeldende for navngitte personer, noe som gjelder for noen særskilte avtaler
 • verifisere at vilkåret om representativitet for rett til tariffavtalebinding er oppfylt
 • administrere plassfratredelser ved eventuell konflikt
 • rådgi medlemsbedrifter i konkrete personalsaker og behandle tarifftvister som gjelder enkeltpersoner

Behandlingen av personopplysninger er basert på NHO Luftfarts berettigede interesse som følger av at foreningen er part i landsomfattende tariffavtaler og rådgir medlemsbedrifter. Opplysningene vil være navn, stilling, arbeidsgiver og tariffavtalen vedkommende er eller skal være omfattet av. Personers medlemskap i fagforeninger er en sensitiv personopplysning. NHO Luftfarts behandling av disse opplysningene vil være omfattet av innholdet i tariffavtaler, overenskomster, rettskrav eller at personen selv åpenbart har offentliggjort opplysningen, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 hhv. bokstav b, f og e.

Kilden for personopplysningene vil være fagforeninger personene er medlemmer av eller den bedriften personen er ansatt i. Kilden er ikke offentlig tilgjengelig. Opplysningene kan lagres så lenge disse er relevante og aktuelle for foreningens saksbehandling.

1.5. Kontaktpersoner i samfunnslivet

Personopplysninger om personer i bedrifter, akademia, offentlig forvaltning, medier, politikk, andre organisasjoner og samfunnslivet for øvrig behandles for å informere og innhente synspunkter på saker som gjelder nærings- og arbeidsliv. Behandlingen av opplysningene er basert på NHO Luftfarts berettigede interesse i å forfølge foreningens formål som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å avgi personopplysninger. Det kan innhentes personopplysninger fra andre kilder. Kilder for slike opplysninger vil for eksempel være medier, nettsider og offentlige organer. Opplysningene kan omfatte opplysninger som er relevante for formålene nevnt ovenfor og blant annet inneholde ytringer fra personene selv.

Behandles sensitive personopplysninger av "særlige kategorier", blant annet om "politisk oppfatning" og "filosofisk overbevisning", skal NHO Luftfart sørge for at vilkårene for dette er oppfylt, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 1. Dette kan eksempelvis gjøres via samtykke fra personen selv eller der personen selv har gjort opplysningene offentlig.

Opplysningene kan lagres inntil det blir kjent at foreningen ikke lenger har behov for å lagre opplysningene for å etterleve sitt formål.

1.6. Medlemmer av organer, råd, utvalg eller andre grupper tilknyttet NHO Luftfart

Personopplysninger om personer i NHO Luftfarts ulike organer behandles for å legge til rette for arbeidet i ulike fora og dokumentere saksbehandlingen. Dette inkluderer blant annet medlemmer av styret, tariffutvalg, bransjeutvalg, teknisk utvalg og operativt utvalg.

Behandlingen av personopplysninger er basert på NHO Luftfarts berettigede interesse i å styre og lede virksomheten. For verv og enkelte andre posisjoner er det en betingelse at personene selv gir opplysninger. Gir man ikke nødvendige opplysninger, kan man ikke ha verv i NHO Luftfart. I forbindelse med nominasjon av kandidater til verv kan NHO Luftfart hente inn relevant informasjon fra andre kilder når det er nødvendig for å vurdere egnethet. Kildene vil ikke alltid være offentlig tilgjengelige.

Saksbehandlingsdokumenter som møteinnkallinger, saksgrunnlag og referater kan oppbevares i en ubegrenset periode.

Opplysninger til andre kan utleveres når det er nødvendig for NHO Luftfarts virksomhet. Opplysninger om hvem som er medlem av foreningens ulike organer vil som regel være offentlig tilgjengelige. Blant annet vil disse være publisert på foreningens nettsider eller oppgis på forespørsel fra omverdenen.

1.7. Adressater for masseutsendelser av nyhetsbrev og annen generell informasjon

Foreningen behandler personopplysninger for masseutsendelser av nyhetsbrev og annen generell informasjon om NHO Luftfarts virksomhet. Behandlingen av opplysningene er basert på NHO Luftfarts berettigede interesse i å:

 • arbeide for å styrke næringslivets konkurransevilkår og lønnsomhet
 • informere om aktuelle bransjepolitiske saker og initiativ
 • informere om aktuelle arbeidsgiver- og tariffrelaterte problemstillinger
 • informere om gratis kurs, seminarer og konferanser uten kommersielt tilsnitt

Nyhetsbrev og annen generell informasjon av ikke-kommersiell karakter distribueres til personer som selv har gitt foreningen nødvendige opplysninger. I tillegg kommer administrativt ansatte i medlemsbedriftene, som bedriftene selv har gitt opplysninger om. Utsendelser til mottakere som ber om å ikke få tilsendt nyhetsbrev eller annen informasjon skal opphøre. Foreningen forbeholder seg muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. E-postadresser skal slettes hvis NHO Luftfart får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

1.8. Innledere og deltakere på kurs, seminarer, møter eller andre arrangement

NHO Luftfart behandler personopplysninger om innledere, kursholdere, talere og foredragsholdere og påmeldte deltakere på kurs, seminarer, møter og andre arrangement for å:

 • planlegge, gi informasjon og legge til rette for kurs, seminarer, møter og andre arrangement
 • legge til rette for kontakt mellom deltakerne og for å kontakte deltakere ved behov
 • kurs, seminarer, møter og andre arrangement
 • informere om fremtidige kurs, seminarer, møter og andre arrangement
1.9. Personer med tilgang til Næringslivets Hus i Middelthuns gate 27 i Oslo

Behandling av opplysninger er basert på foreningens berettigede interesse i å avholde kurs, seminarer, møter og arrangement.

Det er en betingelse for å være innleder eller deltaker at foreningen får de opplysningene som er nødvendige for å oppnå skisserte formål. Oppgis sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for å kunne imøtekomme særskilte behov til deltakerne, vil behandlingen være basert på samtykke fra vedkommende.

Lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer kan leveres til innledere og andre faglige bidragsytere. De kan også deles med teknisk arrangør ved behov. Lister deles ut til deltakerne på noen arrangement, og disse inneholder eventuelt navn på deltakere og den bedriften de representerer slik at deltakerne lett kan komme i kontakt med hverandre på arrangementet. Deltakerne kan reservere seg mot å bli oppført på en slik liste.

Opplysninger om innledere og deltakere kan oppbevares i inntil seks måneder. Disse lagres og utleveres hvis foreningen har en rettslig forpliktelse til dette via eksempelvis bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

NHO Eiendom AS eier Middelthuns gate 27, som også betegnes som Næringslivets Hus. NHO Eiendom AS behandler personopplysninger om besøkende og andre med tilgang i Næringslivets Hus for å ha oversikt over hvem som har adgang til lokalene. NHO Luftfart behandler personopplysninger for å legge til rette for konferanser, seminarer, møter og andre arrangement.

Behandlingene av opplysninger om besøkende er basert på NHO Eiendom AS' og NHO Luftfarts berettigede interesse av å sikre de aktuelle lokale og avholde møter, konferanser, seminarer og andre arrangementer. Gis det sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for å kunne imøtekomme ulike behov, vil behandlingen av opplysningene være basert på samtykke fra vedkommende. Dette gjelder eksempelvis informasjon om matallergier.

For å få adgang til Næringslivets Hus, er det en betingelse at besøkende blir registrert og oppgir navn, kontaktdetaljer og arbeidsgiver. Man må også bære navnelapp så lenge man oppholder seg i lokalene. Legitimasjon kan bli avkrevd for å verifisere navn. NHO Eiendom AS og NHO Luftfart har felles behandlingsansvar. Kontaktdetaljer til aktuell databehandler finner du nederst.

For å få tilgang til wifi, er det en betingelse at navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse blir registrert. Disse opplysningene samt opplysninger om bruk kan lagres i inntil syv dager. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

Næringslivets Hus er overvåket av kameraer innvending og utvendig. Det er satt opp skilt på fasaden som informerer om dette. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

NHO Eiendom AS kan lagre opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus inntil syv dager etter registreringen av opplysningene. NHO Eiendom AS kan lagre videopptak i inntil syv dager, men kan forlenge lagringen hvis det oppstår konkrete behov for det.

Opplysninger utleveres normalt ikke til andre uten at samtykke er gitt. Ved særlige tilfeller kan opplysninger gis til andre. Dette vil gjelde når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig eller det foreligger mistanke om lovbrudd eller andre misligheter.

1.10. Personer omfattet av advokattjenester

Advokater ansatt i NHO Luftfart behandler personopplysninger for å utøve advokatvirksomhet, herunder å dokumentere virksomheten. Behandlingen av opplysninger er basert på foreningens berettigede interesse i å yte advokattjenester. Behandling av sensitive personopplysninger vil i de fleste tilfeller være basert på at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Jf. Personvernforordningen artikkel 9 nr 2 bokstav f.

Det er frivillig å gi personopplysninger til NHO Luftfart. Under behandlingen mottar foreningen dessuten personopplysninger fra NHO Luftfarts klient, som oftest en bedrift. Opplysninger om personer kan også komme fra andre som eksempelvis motpart eller vitner Disse kildene er ikke offentlig tilgjengelige. Foreningen kan motta sensitive personopplysninger.

Foreningen kan lagre personopplysninger så lenge det er behov for disse. Dette kan eksempelvis være ved klager, innsigelser eller annen oppfølging i etterkant. Lov om behandling av personopplysninger og personvernforordningen gjelder ikke for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene. Domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven, tvangsfullbyrdelsesloven og andre.

1.11. Besøkende på våre nettsider

Personopplysninger om personer som besøker NHO Luftfarts åpne nettsider behandles ikke.

For bruk av informasjonskapsler/cookies, som innbefatter lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller foreningens adgang til opplysninger, henvises det til ekomloven § 2-7 b).

2. Utlevering av personopplysninger. Felles behandlingsansvar.

Personopplysninger utleveres slik det er beskrevet for de forskjellige kategoriene av personer. Disse utleveres også når NHO Luftfarter rettslig forpliktet til det.

NHO Luftfarts opplysninger om kontaktpersoner i medlemsbedrifter kan også bli brukt av andre landsforeninger eller tilknyttede enheter som medlemsbedriften er en del av. Det foreligger da et felles behandlingsansvar for disse opplysningene. NHO Luftfart har også felles behandlingsansvar med medarrangører ved kurs, møter, seminarer og andre arrangement. NHO Luftfart benytter databehandlere slik det er beskrevet under punkt 1. Kontakt-informasjon til databehandlerne fremgår av punkt 5.

3. Automatiske avgjørelser

Det blir ikke truffet automatiske avgjørelser på grunnlag av personopplysningene.

4. Rettigheter for de registrerte

Personer NHO Luftfart har personopplysninger om har rett til å få en bekreftelse om dette fra foreningen. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har NHO Luftfart registrert feilaktige personopplysninger, kan den registrerte be om at disse blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at opplysninger slettes. En slik rett foreligger blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at foreningen begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger vedkommende har gitt oss i den grad foreningens behandling er basert på samtykke. Mer informasjon om rettigheter ved registrering finnes på Datatilsynets nettsider. Klage kan sendes til Datatilsynet hvis man er misfornøyd med foreningens behandling av personopplysninger.

NHO Luftfarts mulighet til å lagre personopplysninger utgjør ikke en lagringsforpliktelse overfor de registrerte utover det som følger av lovgivning.

5. Behandlingsansvarlig, databehandler og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er NHO Luftfart med organisasjonsnummer 971481951. Kontoradresse er Middelthuns gate 27, Oslo. Postadresse er postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo. Foreningen kan også kontaktes pr e-post: nholuftfart@nho.no eller telefon 23 08 85 70.

Når det gjelder økonomi, regnskap, lønn, IT-tjenester, medlems- og tarifftjenester samt telefoni, er NHO Eiendom AS databehandler. Selskapet har organisasjonsnummer 989 524 046. Kontoradressen er Middelthuns gate 27, Oslo. Postadressen er postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Selskapet kan også ta kontakt pr e-post postmottak@NHO.no eller telefon 2308 8000.

Behandlingsansvarlig for opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus er NHO Eiendom AS, og kontaktdata er gitt overfor. NHO Eiendom AS' databehandler for opplysninger om personer som har tilgang til Næringslivets Hus er Eurest AS med organisasjonsnummer 952507729. Kontoradresse er Drengsrudsbakken 12, 1383 Asker. Selskapet kan også kontaktes pr e-post: post@compass-group.no eller telefon 66776280.

NHO Luftfart har fellesbehandlingsansvar med landsforeningene i NHO-fellesskapet. En oversikt over dem finnes her: www.nho.no/landsforeninger

Endringer i informasjonen

NHO Luftfart vil stadig arbeide med å utvikle prinsipper og praksis for behandling av personopplysninger. Ved endringer vil informasjonen ovenfor bli justert tilsvarende.

Oslo, 31.07.18

Torbjørn Lothe