Næringspolitikk

NHO Luftfart jobber med å styrke din virksomhet!

Dette jobber NHO Luftfart med?

NHO Luftfart skal arbeide med saker som er viktig for medlemsbedriftene. Dette gjelder innenfor to hovedområder; arbeidsgiverspørsmål og bransje-/næringspolitiske saker. NHO Luftfart skal bidra til at luftfartsnæringen oppnår forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår, et godt omdømme og god lønnsomhet. Viktige fokusområder for NHO Luftfart innenfor det næringspolitiske området er blant annet å:

 • Synliggjøre luftfartens samfunnsmessige betydning
 • Sikre at bransjen har gode rammevilkår som sikrer et godt flytilbud i Norge, herunder at det er en forutsigbar og fornuftig skatte- og avgiftspolitikk
 • Sikre at utbygging av infrastruktur gjøres først etter konsultasjon med brukerne, herunder at bransjens behov ivaretas
 • Jobbe for progresjon mht. at tårntjenester konkurranseutsettes, at Avinor Flysikring skilles helt ut i et eget AS og at det er fortsatt kostnadsreduksjon og effektivisering innen flysikringstjenesten
 • Vise at luftfarten er bærekraftig og at bransjen tar sitt miljøansvar, herunder betaler for sitt miljøavtrykk
 • Fokus på at internasjonale rammebetingelser, spesielt EU/EØS og EASA, ivaretar evt. norske særinteresser

Mer konkret jobber NHO Luftfart med blant annet følgende saker:

 • En strategi for norsk luftfart som inneholder konkret tiltak må vedtas
 • Unngå ytterligere økning i nåværende CO2 avgift på innenriks luftfart og at dagens avgiften benyttes til å etablere et CO2-fond for luftfart
 • Flypassasjeravgiften bør avskaffes
 • Unngå ytterligere økning av moms på luftfartsområdet
 • Tilrettelegge for bærekraftig biodrivstoff til luftfarten
 • Få fram riktig informasjon om luftfartens reelle miljømessige betydning, og bidra til en mer nyansert oppfatning om dette hos myndigheter, media og allmennhet.
 • Arbeide for at staten sikrer nødvendig utvikling av Gardermoen som hovedflyplass, herunder sørge for båndlegging av nødvendige arealer for en tredje rullebane.
 • Arbeide for at Avinor sørger for kostnadseffektive og gode tjenester. I første omgang betyr dette at;
 • e totale luftfartsavgiftene settes lik KPI-1 % for en tidsbestemt periode, og ligge på et internasjonalt konkurransedyktig nivå -Staten bør ta et redusert utbytte fra Avinor de nærmeste årene -En større andel av investeringsmidlene må gå til lønnsomme tiltak
 • Avinors samfunnsoppgaver må finansieres av rett bruker
 • Videreutvikle en målrettet rekrutteringspolitikk som sikrer bransjen god og kontinuerlig tilgang på medarbeidere
 • Sikre nødvendig medvirkning for næringen i regelverksutvikling på teknisk og operativt område nasjonalt og internasjonalt:

NHO Luftfart skal sammen med medlemsbedriftene arbeide med de prioriterte oppgavene for næringen. I saker av felles interesse skal NHO Luftfart, gjennom administrasjonen eller sammen med medlemsbedriftene, arbeide for omforente synspunkter mot aktuelle myndigheter eller premissgivere. På prinsipielt viktige saksområder skal NHO Luftfart arbeide pro-aktivt, dvs. arbeide for luftfartsnæringens interesser i et langsiktig perspektiv og før beslutningsfattere har laget forslag til løsning på det aktuelle saksfeltet.

 

Uttalelser NHO Luftfart