NHO Luftfart med brev til relevante myndigheter

Publisert

NHO Luftfart med brev til relevante myndigheter om Forsvarets manglende betaling på Avinors lufthavner

NHO Luftfart har skrevet brev til relevante myndigheter om Forsvarets manglende betaling til Avinor for bruk av deres lufthavn- og flysikringstjenester, herunder Regjeringens manglende oppfølging av Meld. St. 30 (2016-2017) der det uttrykkelig sies at "regjeringa legg til grunn at Forsvaret skal betale Avinor for de kostnadene selskapet blir påført ved å yte lufthamn- og flysikringstenester til Forsvaret". Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag, jf Innst. 430 S (2016-2017). Dette slår klart fast et grunnleggende prinsipp for forholdet mellom Avinor og Forsvaret, nemlig at Forsvaret skal dekke alle kostnader som påføres Avinor som følge av sin aktivitet. Les hele brevet her.