NHO Luftfart og konsernsjefene i flyselskapene har sendt felles brev om regjeringens fremlagt luftfartsstrategi

Administrerende direktør i NHO Luftfart og konsernssjefene i de norske flyselskapene har sendt felles brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i forbindelse med behandlingen av Regjeringens fremlagte luftfartstrategi.

Administrerende direktør i NHO Luftfart og konsernssjefene i de norske flyselskapene har sendt felles brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i forbindelse med behandlingen av Regjeringens fremlagte luftfartstrategi. I brevet gis det unisont uttrykk for at innholdet i meldingen bekymrer flyselskapene når regjeringen og Stortinget nå skal stake ut kursen for fremtiden. Det er flere grunner til dette:  

  • Meldingen omhandler en sektor Norge er fullstendig avhengig av, og hvor det har en verdi i seg selv å ha flyselskaper hjemmehørende i Skandinavia. Luftfarten sikrer god mobilitet, verdiskaping, beredskap og arbeidsplasser. Bransjen er bekymret fordi luftfartstrategien mangler en overordnet visjon for norsk luftfart.  
  • Luftfarten er en internasjonal bransje hvor også Norge må følge EUs luftfartspolitikk. Det er lite i meldingen som omhandler hvordan norske flyselskapers økonomiske konkurransekraft skal sikres i en tid hvor stadig flere byrder pålegges flyselskaper utenfra i form av nye regelverk, miljøkvotekostnader og trusler om bøter. Med særnorske regelverk og avgifter som kommer i tillegg til internasjonale forpliktelser har det over tid blitt en betydelig ulempe å operere flyselskap i Norge. Dette må endres.  
  • Sviktende økonomisk bærekraft harmonerer heller ikke med målene om en ambisiøs miljøpolitikk. Bransjen skal gjøre investeringer for en mer klimavennlig luftfart, men det krever samarbeid. Derfor må det etableres et klimapartnerskap med mål, tiltak og virkemidler for nasjonale utslippskutt som er forpliktende både for myndigheter og de norske flyselskapene.  
  • Særnorske byrder utfordrer også flyselskapenes evne til å levere på regjeringens mål om sosial og geografisk bærekraft. Alle ønsker ryddige og seriøse arbeidsforhold i norsk luftfart, og et flytilbud alle har råd til uavhengig av bostedsadresse og inntekt. Statens virkemiddelbruk må støtte opp om disse behovene, ikke svekke norsk luftfarts evne til å levere på dem.  

Les brevet her