EU setter ambisiøse mål for en utslippsfri luftfart

EU's medlemsstater og Europaparlamentet ble nylig enige om en ambisiøs reform av luftfartens handel med kvoter innen EUs kvotesystem (EU ETS). Forslaget innebærer blant annet en komplett utfasing av den tildelingen av gratiskvoter allerede fra 2026. Norsk luftfart har inngått i EU ETS siden 2012.

EU's medlemsstater og Europaparlamentet ble nylig enige om en ambisiøs reform av luftfartens handel med kvoter innen EUs kvotesystem (EU ETS). Forslaget innebærer blant annet en komplett utfasing av den tildelingen av gratiskvoter allerede fra 2026. Norsk luftfart har inngått i EU ETS siden 2012.

Lovgivningen er en del av EUs store klimaplan "Fit for 55", og sender et tydelig signal om at utfasing av fossile flydrivstoff og prissetting av flyets klimagassutslipp er prioritert. Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, kommenterer:

Enighet om den store klimaplanen betyr at EU nå tar ledertrøyen for luftfartens klimaomstilling, og setter et meget høyt og ambisiøst nivå som medlemsstatene må følge opp. Gjennom EØS-avtalen vil dette også gjelde for Norge.  Når denne enigheten vil bli kodifisert gjennom en EU-forordning, er det ikke lengre grunnlag eller behov for nasjonale virkemidler på samme område.

Vi hilser et likeverdig EU-regelverk, som utjevner konkurranseforutsetningene for luftfarten i Europa, velkomment. Med forsterkede klimatiltak i hele Europa må den nasjonale CO2- avgiften og den miljømotiverte flypassasjeravgiften revurderes, mener Lothe.

Når det gjelder det planlagte kravet til innblanding av bærekraftige flydrivstoff, pågår fremdeles lovgivningsprosessen (ReFuelEU Aviation). Etter tidsplanen skal også dette regelverket besluttes snart. Når dette er på plass må leverandører av flydrivstoff ved mer enn 500 lufthavner i Europa garantere innblanding av bærekraftige flydrivstoff. Initiativet vil  bidra til å stimulere til økt tilbud og etterspørsel etter bærekraftig drivstoff i hele Europa, og dermed også minke luftfartens klimaavtrykk og bidra til at EUs miljømål nås.

Europeiske luftfartsorganisasjoner har kommentert at utfasingen av den frie tildelingen av klimakvoter allerede fra 2026 kommer til å gi økte kostnader ettersom det ikke kommer til å være tilstrekkelig med bærekraftig flydrivstoff på markedet så raskt. Torbjørn Lothe igjen;

At flyreiser kommer til å bli dyrere på grunn av klimaomstillingen har vi visst lenge. Dessuten er flyets økonomi sterkt svekket etter pandemien, samtidig som konkurransen har økt. Med det høye ambisjonsnivået som EU nå viser, blir det snarere et spørsmål om hvor dyr luftfarten kommer til å bli og hvordan dette vil påvirke tilgjengeligheten og samfunnsøkonomien i Europa. Vi vet at luftfarten er meget viktig for samfunnet, verdiskaping og økonomi, og at luftfartens infrastruktur finansieres gjennom passasjerenes billettpris og ikke gjennom skatteseddelen.

Om jeg var samferdselsminister ville jeg begynt å tenke på hvor mye dyrere luftfarten vil  bli og hvordan dette vil kunne påvirke tilgjengelighet, verdiskaping, næringslivet og samfunnsøkonomien; ja i sluttenden velferden i Norge. For å sikre at de norske luftfartsoperatørene evner å  gjennomføre den nødvendige teknoloigiomstillingen mot en karbonfri luftfart, mener NHO Luftfart at det er avgjørende at det etableres et forpliktende klimapartnerskap mellom norske myndigheter og luftfartsnæringen. Ambisjon for utslippsreduksjoner må kalibreres med virkemiddelbruken både nasjonalt og internasjonalt. Økte mål for utslippsreduksjoner må følges av endret/mer effektiv virkemiddelbruk enn i dag, avslutter Lothe.

For mer informasjon se her