§ 1 Organisasjonsforhold

NHO Luftfart er en organisasjon av flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge.

Som medlem av NHO Luftfart kan styret ta opp ethvert firma som innehar konsesjon og/eller driftstil­latelse til å utføre ervervs­messig luftfartsvirksomhet eller som i medhold av slik tillatelse utfører slik virksomhet i eller ut fra Norge.

Som medlem kan også opptas firma som driver luftfartsrelatert virksomhet. Hva som skal forstås med luftfartsrelatert virksomhet, avgjøres av styret i det enkelte tilfelle.

Medlemmer av NHO Luftfart er forpliktet til å være medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Hvis det foreligger et konsernfor­hold mellom flere bedrifter (jfr. aksjelovens § 1-3) innenfor det området NHO Luftfart dekker, skal medlemskapet normalt omfatte såvel morbedriften som alle datterbedrift­ene, med mindre andre landsforeninger innenfor NHO-fellesskapet er mer dekkende.

§ 2 Formål

NHO Luftfart har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser i inn- og ut­land som arbeidsgiver- og bransje­organi­sasjon.

 

1.         Formål som arbeidsgiver­organisasjon er:

     a)   Å opprettholde best mulige forhold mellom arbeidstaker og arbeids­giver, og søke å avverge og ordne arbeidstvister.

     b)    Å gi medlemmene veiledning angående lønns­- og arbeidsvilkår.

     c)    Å virke for et best mulig samarbeid mellom arbeidsgiverne i bransjen.

 

2.         Formål som bransjeorganisasjon er:

     a)    Å virke for en rasjonell og bærekraftig utvikling innen bransjen.

     b)    Å fremme bransjens totale interesser over­for myndigheter og organisasjoner.

     c)    Å skape kontakt og fremme samarbeid mellom medlemmene.

§ 3 Medlemskap

Opptak av nye medlemmer i NHO Luftfart avgjøres av styret, jfr. § 1.

Ethvert medlem av NHO Luftfart er forpliktet til å overholde de vedtekter som til enhver tid gjelder for NHO Luftfart samt følge de felles tariffavtaler som er etablert og gjort gjeldende i NHO Luftfart/NHO.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er NHO Luftfart øverste myndighet.

Møteberettiget på generalforsaml­ingen er medlemmer eller fullmektig for disse.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av desember måned.  Innkalling til generalforsamlingen skjer skrift­lig med 14 dagers varsel til hvert enkelt medlem.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når to tredje­deler av medlemmene er representert direkte eller ved fullmakt.

På den ordinære generalforsamlingen skal:

a)         Styret avgi sin beretning om virksomheten,

b)         Styret fremlegge til godkjenning revidert regnskap for foregående regnskapstermin,

c)         Styret fremlegge forslag til budsjett og kontingent,

d)         Avgjørelse treffes i de saker som fremlegges av styret.

            Saker som av et medlem ønskes fremlagt for den ordinære generalforsamling, må være innsendt til styret senest en måned før generalforsamlingen avholdes.

            Beslutninger, som er bindende for medlemmene, kan ikke fattes i saker som ikke har vært oppført på dagsorden.

e)         Foretas valg av styremedlemmer med en personlig vararepresentant fra medlems­bedriftene. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

f)         Leder og nestleder velges hvert år blant styremedlemmene.

g)         Foretas valg av ledere til de  faste utvalgene, jfr. § 8.  Valgene skjer for ett år av gangen, jfr. § 6 annet ledd.

h)        Foretas valg av representanter og vararepresentanter til NHOs Hovedstyre, jfr. § 6 annet ledd.

i)          Foretas valg av representanter og vararepresentanter til NHOs Generalforsamling, jfr. § 6 annet ledd.

j)          Etter forslag fra styret foretas valg av valgkomite, jfr. §§ 6 annet ledd og 10.

k)         Etter innstilling fra styret foretas valg av revisor.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller i dennes fravær av nestleder.  I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, unntatt ved valg hvor saker avgjøres ved loddtrekning.  Alle valg skjer skriftlig hvis et medlem krever dette.

Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen som signeres av styreleder og to valgte tilstedeværende bedriftsrepresentanter.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan med fire dagers varsel sammen­kalles når styret finner det nødvendig, eller når det kreves av minst en tredjedel av medlemmene.

Det skal føres protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.

§ 6 Avstemmingsregler

I ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan medlemmene møte med flere representanter, men hvert medlem har bare en stemme, unntatt ved valg etter § 4, bokstav f), g), h), i) j) og § 10.

Ved valg etter § 4, bokstav f), g), h), i) og j) har hvert medlem som har:

 

            inntil 500 arbeidstakere, en stemme

            fra  501 til 1000 arbeids­takere, to stemmer

            fra 1001 til 2000 arbeids­takere, tre stemmer

            fra 2001 til 3000 arbeids­takere, fire stemmer

            fra 3001 til 4000 arbeids­takere, fem stemmer

            fra 4001 til 5000 arbeidstakere, seks stemmer

 

osv. en stemme for hvert ytter­ligere påbegynt tusen arbeidstakere.

Ved denne stemmeberegningen er antall arbeidstakere, hvis lønn er lagt til grunn for beregning av kontingent til NHO, avgjørende.

Alle saker, unntatt vedtektsendringer og oppløsning, avgjøres ved alminnelig flertall.  Ved stemme­likhet er lederens stemme avgjørende, unntatt ved valg hvor saken avgjøres ved lodd­trekning.

§ 7 Styret

NHO Luftfart ledes av et styre som kan bestå av 6 til 9 personer.  Administrasjonen forbereder de saker som skal behandles i styret.  Administra­sjonens direktør har møteplikt.

Styremedlemmene velges på generalforsamlingen med inntil to styremedlemmer fra samme be­drift, jfr. § 4.

Når det gjelder styrets sammensetning vises for øvrig til § 4 e) og § 10.

Styrets leder bør ikke samtidig være medlem i et av de faste utvalg, jfr. § 8.  Når et  styremedlem/varamedlem slutter i sin stilling i en medlemsbedrift, kan styret foreta et supplerende valg av styremedlem/varamedlem fra samme medlemsbedrift. Et slikt supplerende valg gjelder frem til neste generalforsamling.

Styret er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av medlemmene er til stede.  Beslut­ninger i styret avgjøres ved alminnelig flertall.  Ved stemme­likhet er lederens stemme avgjørende.  Styrevedtak kan også fattes på grunnlag av skriftlig uttalelse fra styrets medlemmer.

Styret ansetter administrerende direktør, utarbeider instruks for vedkommende og fastsetter dennes lønn og arbeidsvilkår.

Hvis det kommer opp saker som styret selv ikke finner å ta ansvar for, skal det enten sammenkalles til ekstraordinær generalforsamling, eller styret skal skriftlig innhente uttalelse fra den enkelte medlemsbedrift.

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 8 Utvalg

NHO Luftfart har følgende faste utvalg:

  • Bransjeutvalg
  • Tariffutvalg
  • Teknisk utvalg
  • Operativt utvalg

 

Utvalgenes leder velges på Generalforsamlingen, jfr. § 4 g).

Øvrige utvalgs- og vararepresentanter meddeles av administrerende direktør eller tilsvarende i de respektive medlemsbedriftene.

Hver medlemsbedrift kan oppnevne en representant med personlig vararepresentant i hvert utvalg.

Styret kan opprette nye utvalg i perioden.  Opprettelse av faste utvalg forelegges første ordinære generalforsamling til godkjennelse.

Styret kan innkalle utvalgenes leder når saker innen utvalgets område skal drøftes. Tilsvarende kan utvalgenes leder anmode om møte med styret.

§ 9 Forhandling/mekling

Styret oppnevner forhandlingsutvalg for fellesavtalene etter forslag fra Tariffutvalget.

Med fellesavtaler forstås i denne sammenheng tariffavtaler som omfatter mer enn en bedrift.

Dersom det under forhandling og/eller mekling oppstår uenighet mellom de ansvarlige bedriftsrepresentanter i forhandlings­delegasjonen om prioriteringer, krav, innrømmelser og ellers om forhandlingens/meklingens gang, skal, hvis en part krever det, uenigheten avgjøres ved stemmegivning. Hver medlemsbedrift har stemmer i forhold til hvor mange årsverk bedriften har som er bundet av den aktuelle overenskomst. Det skal konfereres med NHO om hovedlinjene for forhandlingene.

Styret beslutter eventuelt varsel om lockout og om utvidelse av konflikt.  Slike saker behandles i samsvar med NHOs vedtekter, ref. § 12.  Styret fatter i slike saker vedtak med simpelt flertall, ref. vedtektenes § 7.

NHOs godkjenning må foreligge før det blir gitt melding om vedtatt tariffavtale.

§ 10 Valgkomite

Valgkomiteens medlemmer og leder velges for en periode på to år på generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Valgkomiteen velges med stemmeberegning etter antall arbeids­takere, jfr. § 6.

Valgkomiteens mandat er å avgi innstilling til de valg som skal foretas i henhold til vedtektenes § 4.

Valgkomiteen består av 4 medlemmer.  Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§ 11 Kontingent

Medlemmene betaler kontingent til Næringslivets Hovedorganisasjon, og størrelsen fastsettes av NHOs Generalforsamling.

Etter forslag fra styret fastsetter generalforsamlingen kontingent til NHO Luftfart.  Den samlede kontingent kan deles i en foreningskontingentdel og en serviceavgiftsdel.

§ 12 Utmeldelse

Intet medlem kan melde seg ut av før de har vært medlem i to år, og uttredelse kan først finne sted ved kvartals­­skifte som følger årsdagen for den skriftlige utmeldelse.

§ 13 Vedtektsendringer

Forandringer i eller tillegg til disse vedtekter kan besluttes på den ordinære generalforsamlingen.   Gyldig beslutning krever et fler­tall bestående av to tredjedeler av de avgitte stemmer.

§ 14 Oppløsning

Forslag om oppløsning må være innkommet til styret så tidlig at det kan drøftes på ordinær generalforsamling.  Gyldig beslutning kan dog først fattes på neste ordinære general­forsamling.  Ved begge anledninger må beslutningen treffes ved to tredjedels flertall.

Gyldig beslutning kan også treffes i ekstraordinær generalforsamling.

Etter gyldig beslutning om oppløsning, bestemmer den samme generalforsamling med simpelt flertall anvendelse av foreningens midler.