1. Bakgrunn

Verdens klima er i endring og menneske skapte utslipp av klimagasser bidrar til økt temperatur på jorden. Motordrevet transport er i dag basert på bruk av fossile brennstoff, og bidrar til økt mengde CO2 i atmosfæren. Luftfartsnæringen har et ansvar for sine miljøulemper, og må bidra til å utvikle en langsiktig bærekraftig næring. Klimautfordringene står her helt sentralt. Utfordringen er å sørge for en miljøvennlig luftfart samtidig med at luftfartens samfunnsnyttige rolle blir ivaretatt.

NHO Luftfarts miljøpolicy, skal sammen med en jevnlig oppdatert handlingsplan, utgjøre en overordnet ramme for medlemsbedriftenes miljøtiltak.

2. Hovedmål

Norsk luftfart skal ivareta de beste miljøstandarder i bransjen internasjonalt, og skal på likeverdige vilkår dekke kostnadene ved sine miljøulemper.

3. Hovedprinsipper

Norsk luftfart skal etterleve følgende hovedprinsipper på miljøområdet:

 • Støtter føre-var tilnærmingen til miljøutfordringene
 • Støtter prinsippet om at forurenser betaler
 • Støtter at bedrifter må ta et selvstendig miljøansvar
 • Støtter at bedrifter skal bruke best mulig miljøvennlig teknologi

4. Luftfartsnæringens forpliktelser

 • Norsk luftfartsnæring skal ha full åpenhet om sine miljøytelser og bidra til å kartlegge bedriftens status på miljøområdet.
 • Norsk luftfartsnæring skal anvende mest mulig miljøvennlig utstyr og materiell
 •  Norsk luftfartsnæring skal sørge for god opplæring og kompetanseutvikling på miljøområdet for alt berørt personell.
 • Norsk luftfartsnæring skal iverksette best mulig miljøvennlig operativ drift, i luften og på bakken.
 •  Norsk luftfartsnæring skal etablere samarbeid med underleverandører og samarbeidsparter slik at gode fellesprosjekter på miljøområdet blir gjennomført.
 • Norsk luftfartsnæring skal ha miljøstyringssystemer, helst med sertifisering i henhold til ISO 14001, alternativt EMAS, som sikrer god kontroll med og kontinuerlig forbedring av selskapenes miljøaspekter.
 • Norsk luftfartsnæring skal etablere handlings-/tiltaksplaner som sikrer nødvendig oppfølging av angitte forpliktelser, og som også følger opp forslagene til flytekniske og flyoperative tiltak som er skissert i rapport om ”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart”.

5. Luftnæringens synspunkter

 • Norsk luftfartsnæring støtter arbeidet med å etablere et fungerende og rettferdig internasjonalt system for klimakvotehandel som et kostnadseffektivt og ikke-diskriminerende virkemiddel på tvers av sektorer og landegrenser. Det er en forutsetning at et klimakvotehandelsregime gir likeverdige konkurransevilkår internasjonalt og det må ikke urettmessig endre konkurranseforholdene mellom ulike typer flyselskaper. Nasjonale særordninger, jf dagens CO2 avgift innenlands, må fjernes ved etableringen av et slikt kvotehandelssystem.
 • Norsk luftfartsnæring støtter arbeidet i FN organisasjonen ICAO med å utvikle internasjonale standarder for støy og utslipp. Slike standarder vil gi sterke insentiver til fly- og motorprodusenter mfl. til å utvikle nye og mer miljøvennlige teknologier på området.
 • Norsk luftfartsnæring oppfordrer norske myndigheter til mer aktive samarbeids- og utviklingstiltak med luftfartsnæringen om miljøforbedringer. Ulike stimuleringstiltak, inkludert styrking av FOU, vil gi insentiver for mer miljøvennlige løsninger. FOU innsatsen må rettes både mot kunnskap omkring virkninger av miljøulemper fra luftfart og mulige nye virkemidler for å redusere miljøulemper fra virksomheten.
 • Norsk luftfartsnæring støtter Avinor og norske myndigheters arbeid med å implementere et nytt felles europisk luftrom (Single European Sky) slik at det tilrettelegges for et mer effektivt og miljøvennlig flysikringssystem i Norge og Europa for øvrig.
 • Norsk luftfartsnæring støtter regionale initiativ som Clean Nordic and Baltic Skies som ser på hvordan man regionalt kan finne gode løsninger som understøtter Single European Sky.
 • Norsk luftfartsnæring oppfordrer norske myndigheter til å bidra til samarbeidstiltak som legger til rette for innovasjon og iverksetting av nye tekniske og operative tiltak på bakken og i luften.

6. Mål for redusert klimagassutslipp

 Norsk luftfartsnæring skal halvere utslippet av klimagasser per produsert enhet innen 2020.