Høring NOU 2022 20 Et helhetlig skattesystem

NHO Luftfart har gitt avgitt høringssvar til høring av NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem.

NHO Luftfart har gitt avgitt høringssvar til høring av NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. NHO Luftfart støtter intensjonen om at skattegrunnlagene bør være brede og reflektere økonomiske realiteter. Skattesystemet bør være enkelt og oversiktlig, og mest mulig stabilt over tid. Likeså må det behandle næringer – og ikke minste ulike transportformer med til dels overlappende konkurranseflater – mest mulig likt. For en næring som luftfarten bør man også se hen til internasjonale skatte- og avgiftsordninger siden bransjen konkurrerer over landegrensene og enkelt kan flytte sin virksomhet mellom land innenfor EØS. Miljøavgifter må utformes korrekt og prise de faktiske miljøkostnadene effektivt, men også likeverdig og ikke-diskriminerende. Les høringssvaret her.