Bedre flytilbud med lavere utslipp

Flytilbudet må fortsatt bli bedre med lavere priser samtidig som vi må omstille oss til lavutslippssamfunnet

Flytilbudet må fortsatt bli bedre med lavere priser samtidig som vi må omstille oss til lavutslippssamfunnet, sier sjefen for NHO Luftfart Torbjørn Lothe.

Flytrafikken har utviklet seg fra å være et statussymbol til allemannseie.  Et offentlig utvalg har vurdert hvordan bransjen må tilpasse seg fremtiden, ikke minst kravene til lavere utslipp av klimagasser.  - Dette må kombineres med fortsatt lavere flypriser og et enda bedre rutetilbud, sier Lothe som har representert NHO Luftfart i det offentlige utvalget som har gjennomgått norsk luftfart i forandring.  – Jeg er fornøyd med at utvalget peker på at et lavere avgiftsnivå vil kunne stimulere konkurransen i Norge ytterligere og at arbeidet med å effektivisere Avinor må videreføre gjennom en ny og mer uavhengig økonomisk regulering av Avinor.  Det er viktig at hele utvalget stiller seg bak dette  forslaget.  - Dette betyr etter vår mening at noen andre enn dagens eier, Samferdselsdepartementet, må godkjenne og kontrollere de priser Avinor setter for sine tjenester.

 Utvalget er enig i at klimatiltakene på luftfartsområdet må reflektere at luftfart er en global næring og at klimaproblemene er et globalt problem. Norske myndigheter bør derfor arbeide for å forbedre de internasjonale virkemidlene, først og fremst EUs kvotesystem og det globale kvotesystemet Corsia. Samtidig har utvalget fremmet forslag om å etablere et nasjonalt fond, for eksempel med midler fra CO2 avgiften eller flypassasjeravgiften, som virkemiddel til å ta i bruk avansert biodrivstoff og utvikling av klimavennlige teknologier.

Lothe er glad for at et enstemmig utvalg anbefaler utredning av et fond etter modell av NOx fondet som kan bidra til å finansiere produksjon og bruk av avansert biodrivstoff og utvikling av klimavennlige teknologier. Et slikt fond kan bidra til at vi Norge raskere kan ta i bruk bærekraftig biodrivstoff og "bygge broen" mot en fossilfri luftfart.

 Arbeidstakernes rettigheter i internasjonal luftfart må følges opp først og fremst gjennom klargjøring og eventuell forbedring av felleseuropeisk regelverk. Skal vi virkelig sikre like konkurransemuligheter og gode arbeidstakerrettigheter i hele Europa er det gjennom felleseuropeiske grep vi finner bedre løsninger. Ett forslag som bør vurderes er å stille krav i flyselskapenes lisens for å etterleve arbeidsrettslig lovgivning, går det frem av utvalgets rapport som Lothe støtter fullt ut.

 Hele utvalget er også enig i at sikkerheten i norsk luftfart er god. Dette sikkerhetsnivået er bygd opp gjennom møysommelig og kontinuerlig arbeid gjennom mange år, og må systematisk videreføres.