Luftfartstilsynets gebyrer 2014 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

Publisert

LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene.

LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene – fra knappe 160 millioner kroner i 2007 til budsjettert 194 millioner kroner i 2014. Gebyrinntektene har i samme periode økt fra vel 100 millioner kroner til nesten 140 millioner kroner, dvs en vekst på nesten 40 %. NHO Luftfart er bekymret for at en slik jevn vekst i nivået på gebyrene vil ytterligere svekke en svak økonomi i bransjen. NHO Luftfart oppforder Luftfartstilsynet til å foreta en "benchmark" mot andre lands tilsynsvirksomheter.

22.11.2013
Luftfartstilsynet                                                                             Vår dato 22.11.2013

Postboks 243                                                                                  Deres dato 28.08.2013

8001 Bodø                                                                                       Vår referanse TL

                                                                                                           Deres referanse 201300995-18/505/TEM

HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM GEBYR TIL LUFTFARTSTILSYNET FOR 2014

Det vises til høringsnotat av 28. august 2013 vedrørende utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (LT) for 2014. NHO Luftfart har noen synspunkter på høringsutkastet.

NHO Luftfart vil innledningsvis nevne at LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene – fra knappe 160 millioner kroner i 2007 til budsjettert 194 millioner kroner i 2014. Gebyrinntektene har i samme periode økt fra vel 100 millioner kroner til nesten 140 millioner kroner (beløpet er forskjellig i Prop 1 S (2013–2014) og i høringsnotatet fra LT), dvs en vekst på nesten 40 %. NHO Luftfart er bekymret for at en slik jevn vekst i nivået på gebyrene vil ytterligere svekke en svak økonomi i bransjen, og i verste tilfelle vil bidra til nedlegging og/eller utflytting av virksomhet fra Norge. Teknisk sektor er over flere år gradvis bygget ned og myndighetenes gebyr-/avgiftsnivå er en del av dette bildet. På noen andre områder er det også enkelt å flytte virksomhet ut av landet, noe som også ytterligere vil svekke LTs inntjening. Vi ønsker å gjøre LT oppmerksom på dette, og ber om at tilsynet foretar nødvendig "benchmark" mot andre lands tilsynsvirksomheter.

NHO Luftfart har imidlertid merket seg at forslaget for 2014 innebærer en svak nedjustering av samlede gebyrinntekter for neste år, noe som er positivt. Samtidig er det vanskelig for høringsinstansene å vite i hvilken grad dette skyldes satsendringer eller reduksjon i aktivitet. Vi har tidligere tatt opp at det er ønskelig med en mer systematisk oversikt over en lengre tidsperiode på kostnader pr område, faktiske inntekter og omfang av aktiviteter/tilsyn. På denne måte kan man følge utviklingen over tid og få bedre innsikt i produktivitetsutviklingen i LT på de ulike tilsynsområdene.

NHO Luftfart vil også i år påpeke at noen gebyrer økes svært mye, uten nødvendig dokumentasjon. Dette oppleves fra luftfartsnæringen som vilkårlig, og det er vanskelig for næringen å forholde seg til slike uforutsigbare økninger i gebyrene. Vi har tidligere også tatt opp behovet for en gjennomgang og dokumentasjon av de faktiske kostnadene innenfor de ulike gebyrområdene – ikke minst for å sikre at det ikke skjer en kryssubsidiering fra større selskaper til mindre. Med utstrakt konkurranse mellom selskapene vil dette være uheldig og bidra til ulike konkurransevilkår.

Når det gjelder de konkrete forslagene til gebyrbestemmelser vil NHO Luftfart bemerke at en generell justering i henhold til en KPI på 1,4 % for å kompensere for økte lønnsutgifter ikke synes urimelig. Imidlertid har vi tidligere kommentert at vi synes at timesatsen for gebyr etter regning synes å ligge høyt, men vi har ikke god nok dokumentasjon for å kunne vite hva som er et riktig nivå. Dette reflekterer et høyt kostnadsnivå, og den utfordring LT har med å holde gebyrene nede i en personell intensiv virksomhet. NHO Luftfart har i flere tidligere høringer tatt opp behovet for en klageordning på de utstedelser av gebyrkrav som følger av forskriften. Vi viser til tidligere begrunnelser for dette, men vil spesielt understreke at når flere gebyrer nå utstedes "etter regning" forsterker dette behovet for at en slik rettsikkerhetsgaranti etableres.

NHO Luftfart vil nevne at det fremdeles er en overdekning av gebyrinntekter på teknisk område i forhold til antatte kostnader. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for til dels kraftige økninger i enkeltgebyrer på dette området. I den grad det faktisk kan dokumenteres et behov for økte gebyrer for å oppnå kostnadsdekning på enkeltområder bør denne tilpasningen eventuelt tas over tid, og i takt med nedskalering på andre områder. Det vises spesielt til en del økninger av gebyrene innenfor Kapittel III CAMO og flyverksted mv.

På noen få områder vil arbeidsmengden vesentlig reduseres som følge av nye rutiner eller endringer i regelverket e.l. Her må da gebyrsatsene reelt reflektere endring i arbeidsmengden. Ett eksempel er omleggingen fra sertifikatutstedelse til attestasjon av kabinsertifikater. Det er positivt med en reduksjon i gebyrene for "attestasjon til kabinbesetningsmedlem", men vi har likevel problemer med å se at dette skal settes tilnærmet til en kostnad lik et timeverk. Her bør satsen ytterligere ned.

Avslutningsvis vil NHO Luftfart gi ros for at høringsprosessen gjennomføres i god tid før det aktuelle budsjettåret, og at dokumentasjonen av kostnadsgrunnlag mv. er bedre enn tidligere. LT har et betydelig ansvar for å holde sine egne kostnader under kontroll og sikre en kostnadseffektiv tilsynsvirksomhet. Stadig økt internasjonalisering med mulig utflytting av virksomhet til andre land aktualiserer dette. NHO Luftfart henstiller derfor om at LT etablerer et klart mål om at nivået på virksomhetens gebyrer skal holdes maksimal på nåværende nivå.

NHO Luftfart står om ønskelig gjerne til tjeneste med ytterligere informasjon.

Med hilsen

NHO Luftfart

Torbjørn Lothe

Administrerende direktør